Privacy statement voor medewerker onderzoek

insinto B.V. (hierna: “insinto ”) neemt uw privacy serieus en behandelt al uw persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). In dit privacy statement legt insinto uit welke gegevens worden verwerkt i.h.k.v werknemersonderzoeken, verder informeert insinto u met welk doel uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft ten aanzien hiervan. Wilt u weten hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan tijdens het bezoeken van deze website of in het kader van klantonderzoek, dan kunt u dit inzien via deze links:

Privacy statement Website (en)
Privacy statement Klantonderzoek (en)
Privacy statement medewerker onderzoek (en)

Wij adviseren u om dit privacy statement aandachtig door te nemen. insinto kan van tijd tot tijd dit statement wijzigingen, wij adviseren u daarom regelmatig deze pagina te bezoeken.

Dit privacy statement is voor het laatst op 11-3-2019 gewijzigd.

 

Inhoudsopgave

1. Over insinto
2. Welke persoonsgegevens worden door Insinto verwerkt, waarom en op welke grondslag?
3. In welke gevallen maakt Insinto persoonsgegevens bekend aan derden?
4. Vindt er doorgifte plaats van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?
5. Wat zijn uw rechten?
6. Hoe lang bewaart Insinto uw persoonsgegevens?
7. Op welke wijze beschermt Insinto uw gegevens?
8. Kan dit privacy statement worden gewijzigd?
9. Waar kunt u uw klacht indienen?

 

1. Over insinto

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens is insinto, kantoorhoudende en gevestigd te (2011NB) Haarlem, aan de Nieuwe Gracht 3, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 70351465.

insinto is gespecialiseerd in het aanbieden en verspreiden van online enquêtes aan werknemers. De door insinto ontwikkelde enquêtes kunnen worden verrijkt met verschillende andere gegevensbronnen die in de context van het onderzoek van belang zijn. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan, maar dit is niet beperkt tot, bestel-/ verkoopgegevens, historische data en operationele gegevens (zoals leveringsdata). insinto gebruikt deze gegevens vervolgens in samenhang met de enquête antwoorden om de relatie tussen wat er op de werkvloer gebeurt, de klanttevredenheid en prestaties van een organisatie te kwalificeren. Deze informatie wordt in rapportvorm aangeboden en stelt de organisatie in staat om de algemene bedrijfsprestaties en klanttevredenheid te verbeteren.

 

2. Welke persoonsgegevens worden door Insinto verwerkt, waarom en op welke grondslag?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens en doeleinden waarvoor insinto uw persoonsgegevens verwerkt. De door insinto uitgevoerde onderzoeken en de daaruit voortvloeiende resultaten zijn altijd anoniem en geaggregeerd. Dit betekent dat uw werkgever geen inzicht kan verkrijgen in de specifiek door u gegeven antwoorden, tevens kan er op basis van de gegeven antwoorden niet herleid worden naar een specifieke werknemer.

 

insinto gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:

 • Om u de enquête toe te zenden;
 • Om de resultaten zo accuraat mogelijk te maken;
 • Om de door u ingevulde antwoorden in clusters op basis van geslacht, afdeling en leeftijd op geaggregeerd niveau te verwerken;
 • Om uw gegevens (geanonimiseerd) te gebruiken in het kader van wetenschappelijk onderzoek en in wetenschappelijke publicaties. Op het moment dat uw gegevens voor dit doel worden gebruikt dan verwijdert insinto alle tot u te herleiden gegevens, waarna de gegevens worden geaggregeerd. Hierdoor is het niet mogelijk om de resultaten te herleiden tot een specifieke respondent.

 

Contactgegevens

insinto krijgt uw contactgegevens van uw werkgever met als doel om u te kunnen uitnodigen deel te nemen aan de enquête. Wij gebruiken uw contactgegevens alleen voor dit doel en uw gegevens worden nooit gebruikt in de onderzoeksresultaten of gedeeld met derde partijen.

 • Contactgegevens: naam en emailadres.

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens met als doel:

1: Om u deel te kunnen laten nemen aan de Enquête;

 

De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

1: De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten toe te kunnen spitsen op een specifieke opdracht.

 

Persoonlijke informatie

insinto verkrijgt van uw werkgever verschillende persoonsgegevens die nodig zijn om op accurate wijze de prestaties van medewerkers te kunnen koppelen aan het onderzoeksresultaat. insinto verwerkt deze gegevens altijd in geaggregeerde vorm. Dit houdt in dat een gegevens set altijd bestaat uit minimaal 5 respondenten die geclusterd worden in leeftijd- en ervaringssegmenten. Hierdoor zijn de gegevens in het onderzoeksrapport nooit herleidbaar tot een individueel persoon.

 • Leeftijd;
 • Geslacht;
 • Werkervaring bij de werkgever die het onderzoek uitvoert.

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens met als doel:

1: Om het onderzoek zo accuraat mogelijk uit te voeren.

 

De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

1: De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo goed mogelijk aan u te kunnen aanbieden.

 

Informatie gerelateerd aan prestatie van een medewerker

insinto verkrijgt i.h.k.v. het uitvoeren van haar onderzoek prestatie gerelateerde werknemer informatie. Deze gegevens worden geaggregeerd verwerkt voordat ze worden toegevoegd aan het onderzoeksrapport. Hierdoor is de informatie nooit te herleiden tot een specifiek persoon. De informatie die verkregen wordt is afhankelijk van het uit te voeren onderzoek maar kan o.a. bestaan uit:

 • Klanttevredenheidsonderzoek;
 • Conversiepercentages;
 • Afwezigheidscijfers;
 • Gemiddelde uitgaven per klant.

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens met als doel:

1: Om het onderzoek zo accuraat mogelijk uit te voeren.

 

De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

1: De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen aanbieden.

 

Onderzoeksresultaten

Als u een Enquête invult dan verkrijgen wij hiermee informatie die naar u te herleiden is. Deze informatie (op persoonsniveau) wordt nooit gedeeld met uw werkgever. Om uw privacy verder te waarborgen worden onderzoeksresultaten pas geaggregeerd op het moment dat er minimaal 5 respondenten zijn. Uw werkgever ontvangt nooit onderzoeksresultaten die te herleiden zijn naar individueel gegeven antwoorden.

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens met als doel:

1: Om het onderzoek zo accuraat mogelijk uit te voeren.

 

De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

1: U heeft toestemming gegeven hiervoor;

2: De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen aanbieden.

 

3. In welke gevallen maakt Insinto persoonsgegevens bekend aan derden?

Gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, met als uitzondering de volgende gevallen:

 • Wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven;
 • Indien verstrekking aan derden op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, als insinto dat nodig acht ten behoeve van een rechtszaak of als insinto dat noodzakelijk vindt om haar rechten te beschermen.
 • In het geval dat insinto gegevens verstrekt aan de door haar ingeschakelde verwerkers die in opdracht van insinto persoonsgegevens verwerken. Deze gegevens worden enkel verwerkt voor het uitvoeren van die opdracht. insinto heeft (verwerkers)overeenkomsten met deze verwerkers gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de beveiligingsmaatregelen die zij moeten nemen om uw gegevens te beschermen.

 

Uw gegevens worden nooit voor commerciële of andere doeleinden met derde partijen gedeeld.

 

4. Vindt er doorgifte plaats van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Uw gegevens worden binnen de EER opgeslagen en verwerkt er vindt geen doorgifte plaats.

 

5. Wat zijn uw rechten?

Onder de AVG beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan. Hieronder hebben we alle rechten vermeld.

 

Recht op inzage

U heeft het recht om inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens en van aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Recht op rectificatie

U heeft het recht om een verzoek in te dienen tot rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens.

 

Recht om vergeten te worden

In sommige gevallen heeft u het recht om insinto te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen (het recht om vergeten te worden).

 

Recht op beperking

In sommige gevallen heeft u het recht om van insinto de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens hebt betwist.

 

Recht op bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van Insinto.

 

Direct marketing

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing. In dat geval verwerkt insinto uw persoonsgegevens niet langer voor dat doel.

 

Recht op Dataportabiliteit

U heeft het recht om persoonsgegevens, die u verstrekt heeft aan insinto, te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm en u heeft het recht deze gegevens door te sturen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, waar de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst.

 

Intrekken toestemming

Waar de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming voordat deze is ingetrokken.

 

U kunt uw verzoek indienen bij Insinto via privacy@insinto.nl. insinto beantwoordt uw verzoek zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek. Deze periode kan worden verlengd met twee (2) maanden, afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken. insinto informeert u binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek indien een dergelijke verlenging zal plaatsvinden, met vermelding van de reden voor de vertraging.

 

De mogelijkheid bestaat dat we een verzoek van u afwijzen, bijvoorbeeld omdat uw verzoek ongegrond of buitensporig is of omdat we (wettelijk gezien) niet aan uw verzoek kunnen of hoeven te voldoen.  In het geval van een afwijzing zal insinto u hiervan op de hoogte stellen.

 

6. Hoe lang bewaart insinto uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan nodig is om de in dit privacy statement beschreven doeleinden te vervullen. Uw gegevens worden in ieder geval niet langer dan 5 jaar bewaard. Na het verstrijken van het bewaartermijn worden de gegevens geanonimiseerd, waarna ze gebruikt kunnen worden interne onderzoeksdoeleinden, benchmarking, meta-analyse, wetenschappelijke doeleinden of white papers.

 

7. Op welke wijze beschermt Insinto uw gegevens?

insinto hecht veel waarde aan een goede beveiliging van uw gegevens. Insinto heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Binnen insinto heeft een selecte groep medewerkers (need-to-know basis) toegang tot uw gegevens.

 

8. Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. De laatste wijziging was op 13 maart 2019. Wanneer er sprake is van materiele wijzigingen, dan zullen we u daarover informeren, via de Website of andere berichtgeving. Alle wijzigingen worden van kracht zodra het geüpdatet privacy statement is geplaatst op de Website.

 

9. Waar kunt u uw klacht indienen?

Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, stuur kunt u een e-mail naar sturen naar privacy@insinto.nl. Als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens kunt u bereiken via www.autoriteitpersoonsgegeven.nl.